آگهی تبلیغاتی شیفر در مجله فرهنگی و هنری بخارا - شماره 64

آگهی تبلیغاتی شیفر در مجله فرهنگی و هنری بخارا - شماره 64