پاکت کاغذی دسته دار

پاکت کاغذی دسته دار

 همکاران گرامی می توانند در ازای خرید از کالاهای این بازرگانی از پاکت های کاغذی دسته دار بهره مند شوند. در صورت نیاز به پاکت بیشتر می توانید از منابع تهیه کالای خود مطالبه نمایید.
لازم به توضیح است در صورت موجود بودن و به تناسب تعداد قلم های خریداری شده امکان عرضـه پاکـت فـراهـم مـی باشـد

 

 

 

 

 

 

پاکت کراس
 

پاکت شیفر
 

پاکت پیر کاردین

پاکت پینین فارینا